هوش سازمانی – فرهنگ سازمانی

هوش سازمانی
اگر بوفالوها با خودشان فکر می کردند که بجای حفاظت از گله، باید هر کدام برای نجات خودشان تلاش کنند و به سویی بدوند، امروز دیگر بوفالویی وجود نداشت.

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانیدیدگاهتان را بنویسید