شروع پیشرفت

شروع پیشرفت
آگاه شدن از اینکه حقایقی را نادیده گرفته اید، گام بزرگی به سوی دانش است.
“بنیامین دیزرائیلی، نخست وزیر انگلستان”دیدگاهتان را بنویسید