باور نان داد !

باور نان داد
بارها درباره آن خوانده ایم و هر دفعه پس از مرور دانسته هایمان از کنار آن گذشته ایم تا دفعه بعد که دوباره با مطلبی مشابه روبرو شویم. برخی از ما با دانش اندوزی و مرور دانسته هایمان موقتا حال خودمان را خوب می کنیم.
اگر می دانستیم هر لحظه داریم هزینه باورهایمان را می پردازیم، شاید همین حالا فکری می کردیم و بررسی باورهایمان را که مدتهاست به آن بی اعتنا بوده ایم، در فرصتی هرچند کوتاه در اولویت کارهای امروزمان قرار می دادیم.
همه ی ما نان باورهایمان را می خوریم!
کافی است برای لحظاتی بنشینیم و ببینیم زیر هر کدام از رفتارها، تعصب ها و همینطور تصمیمات ما کدام باور ما نقش ایفا می کند.