تحلیل برند شخصی

مدیریت استراتژیک، تحلیل منابع و تحلیل رقبا مواردی هستند که در برند شخصی، توسعه و بهینه سازی آن بسیار مفید هستند. برای آنکه بتوانیم برند خودمان را دقیق جانمایی کنیم و جایگاه مناسبی در ذهن مخاطب خودمان ایجاد نماییم، تحلیل برند شخصی یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام دهیم.

برند شخصی
company branding
شخصی