توسعه برند شخصی

هرجا کلمه ی مهندسی بکار می رود، مواردی چون اندازه گیری، مطالعه، بررسی و ساختن یک اثر با ارزش در ذهن انسان نقش می بندد. برند شخصی و برندسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر دقیق تر و عمیق تر به آن نگاه شود، ساختن برند نیز شباهت بسیاری به مهندسی دارد و در واقع مهندسی برند به این معنا است که با استفاده از تمامی منابع و داشته ها، آنچه مطلوب است را در ذهن مخاطب و مشتری مهندسی می کنیم. بنابراین مهندسی برند، نگاهی جامع و استراتژی محور به برند است که بر تصویر بزرگتر تمرکز دارد.

استراتژی برند سازی
برند 1
های برندسازی
استراتژی های توسعه برند