توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار، از آن اصطلاحات کسب و کار است که برخی آن را با توسعه محصول و برخی با افزایش فروش یا تعمیق بازار و برخی هم با توسعه بازار مترادف می دانند. در چند نمودار زیر مواردی را برایتان آورده ام که احتمالا برایتان جالب خواهد بود.

کسب و کار دیجیتال
توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار با فروش
توسعه کسب و کار