سرمایه گذاران استارتاپ ها

در طول مسیر رشد یک استارتاپ در هر مرحله قشر خاصی از سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری بر روی ایده و طرح و تیم استارتاپی شما دارند. مهم است دقیقا بدانید کدام مرحله مناسب ترین زمان برای ارتباط با سرمایه گذار برای تیم و ایده استارتاپ شما است.