معنای امروزی ثروت

صرف زمان

وقتی می توانیم زمان خود را آنطور که می خواهیم هزینه کنیم یعنی ثروتمند هستیم.

در واقع ما هر چقدر قدرت انتخاب بیشتری برای هزینه کردن و سرمایه گذاری زمان خود داشته باشیم، ثروتمندتر هستیم.دیدگاهتان را بنویسید