قلمرو هوش هیجانی (EQ)

هوش عاطفی

هوش هیجانی در چهار بخش: خودآگاهی یا آگاهی از احساسات، مدیریت خود یا مدیریت احساسات و هیجانات شخصی، آگاهی اجتماعی یا آگاهی از احساسات و هیجانات دیگران و مهارتهای اجتماعی لازم برای مدیریت روابط طبقه بندی می شود.

اولین بار در سال 1995، دنیل گلمن، هوش هیجانی را مطرح کرد و پس از آن تحقیقات بسیاری برای مقایسه اهمیت EQ با IQ صورت گرفت که برخی از آنها در حوزه شغلی و برخی دیگر در زمینه شخصی و روابط انجام شدند.

هوش عاطفی - EQ
هوش هیجانی – EQ