تخیل

تخیل – آلبرت اینشتین
تخیل – آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین عقیده داشت، تخیل مهمتر از دانش است و برای شهود ارزش زیادی قائل بود.دیدگاهتان را بنویسید