فراتر از منطق

فکر می کنم بسیاری از ما مردها برای آنکه در سکون و خشکی منطقمان نپوسیم، باید کسی باشد تا عشق را به ما بیاموزد یا احساسمان را زنده نگه دارد؛ یک معلم، یک دوست و یا یک رهگذر با نگاهش.

عمق ناتوانی های ما در همان چیزهایی است که آنها را در دیگران احمقانه، مسخره یا غیر منطقی می پنداریم.

گاهی بزرگترین چالش های اعصاب خوردکن و غیر منطقی، درس عشقی برای ما دارد که شاید طور دیگری نمی توانستیم درکش کنیم.

به همین سادگی!

 2g3