قصه های موفقیت برندگان مسابقه میدون

قصه موفقیت افراد مختلف و کارآفرینان کشورمان ایران در مسابقه میدون، عصر جدید استارتاپ ها و کسب و کارها که افتخار داشتم بعنوان مشاور اقتصادی و منتور در کنارشان باشم.